Chloor

gassen-chloor

Chloorgas, ook bekend als dichloor met als brutoformule CL₂, is een giftig, sterk oxiderend gas met een karakteristieke geur en kleur. Het commercieel beschikbare chloor wordt vaak gebruikt in diverse industrieën, zoals waterzuivering, desinfectieprocessen, en de chemische productie van stoffen zoals PVC (polyvinylchloride).

De wettelijke grenswaarden voor chloorgas is 0,5ppm.

Het is van het grootste belang om strikte veiligheidsmaatregelen te handhaven en de vastgestelde blootstellingslimieten te respecteren bij het hanteren en toepassen van chloorgas. dichloor kan acuut dodelijk zijn bij een concentratie van 1000 ppm

In situaties waar chloor wordt gebruikt, zoals waterzuivering of desinfectie, is het cruciaal om voldoende ventilatie te waarborgen en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Chloorgas kan bij inademing schadelijk zijn voor de gezondheid en kan ook corrosieve effecten hebben op materialen.

Formule: CL₂
Andere namen: chloorgas, dichloor
CAS-nummer: 7782-50-5
Relatieve dampdichtheid: 1,12 (gas is iets zwaarder dan luchten mengt zich daarom goed met lucht)
Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling: 0,5ppm

Mogelijke producten die u helpen met de detectie van chloor:

Toont alle 10 resultaten

Uitgebreide informatie Chloor

Wat zijn de gevaren van chloor?
Chloor is giftig en kan dodelijk zijn als het in geconcentreerde hoeveelheden wordt ingeademd of gedronken. Als chloorgas in de lucht wordt vrijgegeven, kunnen mensen worden blootgesteld via hun huid, ogen of door middel van inademing. Chloorgas is niet brandbaar, maar kan met de meeste brandbare stoffen reageren, hetgeen alsnog brand- en explosiegevaar oplevert. Het reageert ook heftig met organische verbindingen, zoals ammoniak en waterstof, en kan op deze manier mogelijk brand of een explosie veroorzaken.
Hoe weet u of u bent blootgesteld?

Acute chloorgas vergiftiging veroorzaakt vrijwel direct verschillende klachten. Dit kan variëren van ademhalingsmoeilijkheden tot hoest, maar ook niezen in combinatie met neus- en keelirritatie. Er kan ook huidirritatie optreden en daarnaast zijn chemische brandwonden, oogirritatie of conjunctivitis (bindvliesontsteking aan het oog) ook mogelijke gevolgen van blootstelling aan chloor. Bij chloorgas vergiftiging kan ook misselijkheid, braken of hoofdpijn optreden. Op basis van deze klachten zal u vrij snel in de gaten hebben dat u bent blootgesteld aan chloorgas.

Wat moet u doen als u bent blootgesteld aan chloorgas?

Personen die zijn blootgesteld aan chloorgas moeten zo snel als mogelijk:

 • ¬ Alle betrokken kleding uittrekken.
 • ¬ Het hele lichaam met grote hoeveelheden zeep en water wassen.
 • ¬ De ogen moeten 10 tot 15 minuten worden gespoeld met gewoon water.
 • Draagbare detectoren;
  Worden ingezet als persoonlijke bescherming (op de man) en kunnen worden gebruikt bij overige veiligheidsdoeleinden die een draagbare monitor vereisen.
 • Vast opgestelde detectie;
  Zijn effectief omdat deze kunnen worden aangesloten op ventilatie systemen.
 • Controle panelen;
  Meten en rapporteren de aanwezigheid van gevaarlijke concentraties chloor. Daarnaast worden de alarmen en overige betrokken detectie door deze panelen geactiveerd.

  Vraag de gratis pdf 'Chloor' aan:

  product categorieën