gassen-algemeen

GASSEN

MEEST VOORKOMENDE GASSEN, selecteer het gas dat u wil detecteren
Alle gassen meetbaar met Kitagawa gasmeetbuisjes op alfabet:


Als u in onderstaande lijst een keuze maakt voor de letter waar het gas mee begint dan krijgt u een lijst met daarin alle namen van de betreffende gassen. Klik vervolgens op het gas zelf, dan krijgt u te zien welke oplossingen Hatech Gasdetectietechniek voor u heeft.

  • Aceetaldehyde
  • Azijnzuur
  • Azijnzuuranhydride
  • Aceton
  • Acetyleen
  • Acroleïne
  • Acrylzuur
  • Acrylonitril
  • Allylalcohol
  • Allylchloride
  • Ammoniak (NH3)
  • Aniline
  • Arsine
  • Anorganische gassen
  • Benzaldehyde
  • Benzeen
  • Benzylchloride
  • Broom
  • Broomchloormethaan
  • Bromoform
  • Broompropaan, 1-
  • Broompropaan, 2-
  • butadieen, 1,3-
  • Butaan, n-
  • Butanol, 1- (n-Butyl alcohol)
  • Butanol, 2- (sec-Butyl alcohol)
  • Butanol, tert-
  • Butylacetaat, n-
  • Butylacrylaat
  • Butylamine, n-
  • Butylcellosolve
  • Butyl  mercaptaan, tert-
  • Butylmethacrylaat
  • Butyl methyl ether, tert-
  • Butyl Zuur
  • Benzine
  • Carbonylsulfide
  • Chloride ion
  • Chloor
  • Chloordioxide
  • Chloorbenzeen
  • Chloroform, (Trichloormethaan)
  • Chloorpicrine (Trichloornitromethaan)
  • Chloropreen
  • Chloortolueen, m-
  • Chloortolueen, o-
  • Chloortolueen, p-
  • Cresol
  • Crotonaldehyde
  • Cumeen (Isopropylbenzeen)
  • Cyanide ion
  • Cyclohexaan
  • Cyclohexanol
  • Cyclohexanon
  • Cyclohexeen
  • Cyclohexylamine
  • Cymeen, p-
  • Decahydronaftaleen
  • Decaan, n-
  • Di-isopropylamine
  • Dipropylamine
  • Diacetonalcohol(4-hydroxy-4-methylpentan-2-on)
  • Diboraan
  • Dichloorbenzeen, o-
  • Dichloorbenzeen, p-
  • Dichloorbenzeen, 1,1- (methyleenchloride)
  • Dichloorethaan, 1,2-
  • Dichloroethyleen, 1,1-
  • Dichloroethyleen, 1,2-
  • Dichloorethylether, 2,2-
  • Dichloormethaan (methyleenchloride)
  • Dichloorpropaan, 1,2-
  • Dichloorpropaan, 1,3-
  • Dichloropropeen, 1,3
  • Dicyclopentadieen
  • Di-ethylamine
  • Diethyl benzeen
  • Di-ethylether (Ethylether)
  • Di-isobutylketon
  • Di-isopropylamine
  • Di-methylamine
  • Di-methylamine, N,N-
  • Di-methylaniline, N,N-
  • Di-methylether
  • Dimethylaceetamide, N,N-
  • Dimethylformamide, N,N-
  • Dioxaan, 1,4-
  • Disilaan
  • Divinylbenzeen
  • Epichloorhydrine (1-chloor-2,3-epoxypropaan)
  • Ethanolamine (2-amino-ethanol)
  • Ethylether, Di-
  • Ethylacetaat
  • Ethylacrylaat
  • Ethanol (Ethylalcohol)
  • Ethylamine 
  • Ethylbenzeen
  • Ethylbromide (Broomethaan)
  • Ethylcellosolve acetaat(Ethyleen glycol ethyl ether acetaat)
  • Ethylcellosolve (Ethyleenglycolmonoethylether), (ethoxyethanol, 2-)
  • Ethylmercaptaan (Ethaanthiol)
  • Ethyl Methylmethacrylaat
  • Ethyl-tert-butylether
  • Ethyleen
  • Ethyleendibromide (Dibroomethaan, 1,2-)
  • Ethyleenglycol (Ethaandiol, 1,2-)
  • Ethyleenoxide (Etheenoxide)
  • Ethyleen chloorhydrine(Chloorethanol, 2-)
  • Formaldehyde
  • Furaan 
  • Furfural (Furaldehyde ,2-)
  • Furfurylalcohol
  • Fenol
  • Fosgeen
  • Fosfine
  • Heptaan
  • Hexaan, n-
  • Hydrazine
  • Ijzerionen 
  • Isoamylacetaat (3-methyl-1-butylacetaat)
  • Isobutaan (Methylpropaan)
  • Isobutylacetaat
  • Isobutylacrylaat
  • Isobutanol (Isobutylalcohol)
  • Isobutyleen (Isobuteen)
  • Isoboterzuur
  • Isopentylalcohol (Isoamylalcohol)
  • Isoforon
  • Isopreen
  • Isopropylacetaat
  • Isopropylalcohol (Propanol, 2- )
  • isopropylamine
  • Isopropyl cellosolve
  • Isopropylether
  • Isopropylmercaptaan
  • Isovaleriaanzuur (Methylbutaanzuur, 3-)
  • Jodium
  • Joodmethaan (Methyljodide)
  • Koolstofdioxide
  • Koolstofdisulfide
  • Koolstofmonoxide
  • Koolstoftetrachloride
  • Koper ion
  • Koolwaterstoffen (algemeen)
  • Kwikdampen
  • Maleïnezuuranhydride
  • Mesityloxide
  • Methacrylzuur
  • Methylacetaat
  • Methylacrylaat
  • Methanol (Methylalcohol)
  • Methylalcohol (Methanol)
  • Methylamine
  • Methylaniline, n-
  • Methylbromide (Broommethaan)
  • Methylisobutylketon
  • Methylcellosolve acetate
  • Methylcellosolve (Methoxyethanol, 2-)
  • Methylchloroform (Trichloorethaan, 1,1,1-)
  • Methylcyclohexaan
  • methylcyclohexanol
  • Methylcyclohexaan
  • Methyl ethyl ketone (Butanon, 2-)
  • Methyljodide (Joodmethaan)
  • Methylisobutylketon (Hexone)
  • Methylisothiocyanaat
  • Methylmercaptaan (Methaanthiol)
  • Methylmethacrylaat
  • Methylstyreen
  • Morfoline
  • Mierenzuur
  • Naftaleen
  • Nikkelcarbonyl (Nikkeltetracarbonyl)
  • Nonaan
  • Octaan
  • Olie nevel
  • Organisch gas
  • Ozon
  • Pentaan
  • Pentylacetaat (Amylacetaat)
  • pecntylamine
  • Pineen (alpha-)
  • Propaan
  • Propanol, 1-
  • Propionzuur
  • propylacetaat
  • Propylamine
  • propyl mercaptaan, n-
  • Propyleen
  • Propyleenglycol
  • Propeenoxide
  • Pyridine
  • Slaan
  • Styreen
  • Sulfide ion
  • Sulpuric acid
  • Salpeterzuur
  • Stikstofdioxide
  • Stikstofmonoxide
  • Stikstofoxide
  • Tetrabromoethane, 1,1,2,2-
  • Tetrachloroethane, 1,1,2,2-
  • Tetrachloorethyleen (Perchloorethyleen)
  • Tetraethylorthosilicaat
  • Tetrahydrofuraan
  • Tetrahydrothiofeen
  • Tolueen (Methylbenzeen)
  • Toluïdine, o-
  • Toluïdine, p-
  • Trichloorethaan, 1,1,1-
  • Trichloorethaan, 1,1,2-
  • Trichloorethyleen
  • Trichloortolueen
  • Triethylamine
  • Trimethylamine
  • Trimethylbenzeen, 1,2,4-
  • Trimethylpentaan
  • Terpetine (damp)
  • Undecaan, n-
  • Valeriaanzuur, n-
  • Vinylacetaat
  • Vinylchloride (Chlooretheen)
  • Waterdamp
  • Waterstof
  • Waterstofchloride
  • Waterstofcyanide
  • Waterstoffluoride
  • Waterstofperoxide
  • Waterstofselenide
  • Waterstofsulfide
  • Xyleen (Dimethylbenzeen)
  • Zuurstof
  • Zoutgehalte
  • Zwaveldioxide
  • Zwavelzuur
product categorieën