Een gegaste container veilig openen

Het veilig openen van een gegaste container. Hoe dient men om te gaan met (mogelijk) gegaste container?
Op deze webpagina wordt omschreven hoe men op veilige wijze kan werken in deze situaties.

Let op:Gegaste container

 • Het kan gevaarlijk zijn om containers te openen die mogelijk gegast zijn. Voorzichtigheid is daarom geboden!
 • Bij twijfel brengt u de veiligheid en gezondheid van u en/of uw medewerkers in geen enkele situatie in gevaar.
 • Conclusie: u opent de containers alleen als u zeker weet dat dit veilig kan gebeuren.

 

Wat is de reden dat containers worden gegast?

Om ongedierte te bestrijden worden containers vaak gegast met bestrijdingsmiddelen. Op deze manier wordt voorkomen dat ongedierte en mogelijke ziektes worden verspreid in het land van aankomst. Uiteraard zijn veel van de hiervoor gebruikte stoffen en gassen niet alleen giftig en dus schadelijk voor het ongedierte, maar ook voor de mens.

 

Welke containers zijn gegast?

De meeste van de gegaste containers komen uit overzeese continenten zoals Azië, Afrika en Zuid-Amerika, maar in principe kan gegaste container uit alle delen van de wereld komen. Om deze reden kunnen dus ook alle ladingen gegast zijn. Doorgaans bevat een gegaste container vaak de volgende producten:

 • Veevoeders en levensmiddelen, zoals koffiebonen, tapioca, granen, etc.
 • Dierlijke en plantaardige producten, zoals katoen, dierenhuiden, etc.
 • Houtachtige producten, zoals meubelen, rotan, stro, etc.

Tegenwoordig zijn er ook steeds meer containers die gegast worden waarin stuw- en verpakkingshout, houten pallets, houtwol en jute zakken worden verscheept. Er zijn al vele gevallen bekend waarbij containers onnodig gegast worden en ook de transportpapieren en etiketten op de container onvolledig en/of onjuist zijn. Mede om deze reden dient men uiterst voorzichtig te zijn bij het openen van de container, omdat in de zeecontainer gassen en dampen uit de lading zelf kunnen vrijkomen.


De schadelijke werking van gassen

De meest voorkomende gassen die gebruikt worden bij het gassen van containers zijn methylbromide (MB), chloorpicrine, fosfine of fosforwaterstof, formaldehyde, sulfurylfluoride, blauwzuurgas, formaldehyde, ammoniak en/of 1,2-dichloorethaan. Daarnaast worden ook gassen als benzeen en tolueen regelmatig aangetroffen in de lading. Als iemand (één van) deze gassen inademt bij het openen van een gegaste container, bestaat er gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand.

De meeste stoffen werken op het centrale zenuwstelsel. Afhankelijk van de stof of het gas, kunnen al snel na blootstelling klachten optreden als hoesten, duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. U kunt bij Hatech ook stoffenkaarten opvragen, waar de gezondheidseffecten per stof zijn aangegeven op zowel de korte als lange termijn.

 

De uitvoering

Uiteraard moet uw bedrijf wel een procedure hebben voor het veilig openen van een mogelijk gegaste container. In zo’n procedure vermeldt het bedrijf onder andere:

 • wanneer er sprake is van een gegaste container.
 • de verplichting om bij een verdachte en eventueel gegaste container altijd eerst een meting uit te voeren.
 • bij verdachte of gegaste container moet altijd een meetrapport aanwezig zijn. Hier moet in ieder geval in vermeld staan dat de meetresultaten lager zijn dan de grenswaarden, waar de container mee wordt vrijgegeven om te betreden. Dit meetrapport moet in Nederland zijn opgesteld volgens Nederlandse grenswaarden. Tot slot moet de meting worden verricht direct voorafgaand aan het openen en betreden van de zeecontainer.
 • de bevoegde namens het bedrijf om toestemming te geven voor het openen van een container.

 

Hoe herkent u een mogelijk gegaste container? Hatech geeft u tips.

Ondanks de genomen maatregelen bestaat er altijd een mogelijkheid dat u alsnog te maken krijgt met een container die mogelijk gegast is. Deze kunt u als volgt herkennen:

 • Kieren en ventilatieroosters tussen de deuren zijn afgeplaktContainer gasvrij
 • Er hangen slangetjes uit de container
 • Er zitten stickers op de container met gevarensymbolen (bijv. ‘toxic’)
 • Als u de container opent ruikt u een vreemde geur (let op: vele gevaarlijke stoffen zijn reukloos!)
 • Direct na opening ervaart u gezondheidsklachten. Denk hierbij aan irritatie aan huid of ogen, ademhalingsproblemen, braakneigingen of hoofdpijn.
 • Verpakkingsresten van tabletten, vloeistoffen, poeders of flacons voor gas.
 • Dood ongedierte is in de container aanwezig.
 • De lading is onder kunstfolie afgedekt.

Gevaarlijke stoffen snel herkennen bij gegaste container:

Ammoniak (CAS-nummer: 7664-41-7)

 • Ammoniak is lichter dan lucht.
 • Middels inademing wordt ammoniak in het lichaam opgenomen.
 • Ammoniak staat te boek als een kleurloos gas met een karakteristieke en prikkelende geur (bij kamertemperatuur).
 • Bij het vrijkomen van ammoniak kan zeer snel een inademingsrisico worden bereikt wat schadelijk is voor de gezondheid. Het gas heeft een bijtend effect op de ogen, huid en ademhalingswegen.

Benzeen (CAS-nummer: 71-43-2)

 • Benzeen is een kleurloze vloeistof met een typerende geur. Echter geeft enkel de geur niet voldoende informatie over het acute gezondheidsrisico.
 • De damp van benzeen is zwaarder dan lucht.
 • Het lichaam kan benzeen opnemen door inademing van de damp, maar tevens ook via de huid of na het inslikken.
 • Benzeen geeft irritatie op de ogen, huid en luchtwegen. Bij het inslikken van de vloeistof kan een chemische longontsteking ontstaan als het in de luchtwegen terecht komt. De stof kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel, de nieren en de lever met klachten als krampen, verlammingsverschijnselen en verminderd bewustzijn. Bij hoge concentraties kan blootstelling zelfs de dood tot gevolg hebben.
 • Benzeen wordt beschouwd als een kankerverwekkende stof en kan schade toebrengen aan de erfelijke eigenschappen. Voor deze stof zijn nadere inventarisatieverplichtingen van toepassing vanuit het Arbobesluit.

Blauwzuur (CAS-nummer: 74-90-8)

 • Blauwzuur is kleurloos en herkenbaar aan een typerende geur (bittere amandelen). Echter kunnen veel mensen geen blauwzuur waarnemen vanwege genetische oorzaken. Het is niet duidelijk of geurwaarneming een schadelijk effect heeft.
 • De damp van blauwzuur mengt zich gemakkelijk met lucht en vormt tevens eenvoudig explosieve mengsels.
 • Middels inademing, via de huid of door inslikken kan blauwzuur in het lichaam worden opgenomen.
 • Blauwzuur is irriterend voor de ogen en luchtwegen. Bij een gemiddelde 20 graden Celsius kan een voor de gezondheid schadelijke concentratie zeer snel worden bereikt (inademingsrisico). Omdat blauwzuur door de longen snel in het bloed kan worden opgenomen en naar de weefsels wordt getransporteerd, kunnen we spreken van acute giftigheid. Blauwzuur kan inwerken op het centrale zenuwstelsel, met stuiptrekkingen en bewusteloosheid (coma) tot gevolg.

Chloorpricrine (CAS-nummer: 76-06-2)

 • Deze kleurloze olieachtige vloeistof is kenmerkend om de stekende geur. Het is niet bekend of bij het waarnemen van de geur schadelijke effecten te verwachten zijn.
 • De damp van Chloorpricrine is zwaarder dan lucht.
 • Chloorpricrine wordt in het lichaam opgenomen door inademing van de damp, via de huid en na inslikken.
 • De vloeistof werkt bijtend op de ogen, huid en ademhalingswegen. Een voor de gezondheid gevaarlijke concentratie in de lucht kan door verdamping bij circa 20 graden Celsius zeer snel worden bereikt (inademingsrisico). Symptomen bij kortstondige blootstelling zijn onder andere: braken, hoesten, misselijkheid, keelpijn en zwaktegevoel.
 • Chloorpricrine wordt vaak in lage concentraties als geurloos bestrijdingsmiddel en waarschuwingsmiddel gebruikt. Dit gebeurt onder andere bij methylbromide en sulfurylfluoride.

1,2- Dichloorethaan (CAS-nummer: 107-06-2)

 • 1,2- Dichloorethaan is een kleurloze vloeistof met een typerende geur. Enkel de geur op zichzelf geeft onvoldoende informatie over het actuele gezondheidsrisico.
 • Ook hier is de damp zwaarder dan lucht.
 • Het lichaam neemt 1,2- Dichloorethaan op door inademing van de damp, via de huid en na inslikken.
 • 1,2- Dichloorethaan kan irriterend zijn voor de ogen en luchtwegen. Na het inademen kan een gevoel van prikkeling, misselijkheid, duizeligheid, sufheid, slaperigheid en bewusteloosheid optreden. De stof kan inwerken op het centrale zenuwstelsel, met als gevolg verlaging van het bewustzijn. Blootstelling kan bij hoge concentraties tot bewusteloosheid leiden en afwijkingen aan de lever of nieren tot gevolg hebben. In ernstige gevallen kan er zelf sprake zijn van een dodelijke afloop.
 • Deze stof wordt beschouwd als kankerverwekkend en kan schade toebrengen aan de erfelijke eigenschappen. Nadere inventarisatieverplichtingen vanuit het Arbobesluit zijn voor deze stof van toepassing.

Formaldehyde (CAS-nummer: 50-00-0)

 • Formaldehyde is een kleurloos gas met een stekende geur. Het is niet bekend of bij het waarnemen van de geur schadelijke effecten te verwachten zijn.
 • De damp mengt zich goed met lucht.
 • Formaldehyde kan worden opgenomen in het lichaam door inademing en via de huid.
 • Traan verwekkend. De stof kan irriterend werken op de ogen, de huid en de ademhalingsorganen.
 • Formaldehyde wordt beschouwd als een (verdacht) kankerverwekkende stof.

Fosfine (of Fosforwaterstof) (CAS-nummer: 7803-51-2)

 • Fosfine is kleurloos en geurloos.
 • Fosfine is zwaarder dan lucht.
 • Fosfine wordt in het lichaam opgenomen door inademing.
 • Fosfine werkt irriterend op de ogen, de huid en de ademhalingsorganen. Bovendien kan inademing van fosfine leiden tot symptomen als hoofdpijn, misselijkheid, pijn op de borst en sufheid. Een voor de gezondheid gevaarlijke concentratie in de lucht kan snel worden bereikt. Blootstelling kan de dood veroorzaken.
 • Voor agrarisch gebruik worden vaak aluminiumfosfidekorrels op de markt gebracht. Bij contact met regenwater komt fosfine komt. Deze korrels bevatten ook andere chemische stoffen waaruit ammoniak vrijkomt, wat helpt om de kans op spontane ontsteking of explosie van het fosfinegas te verminderen. Deze korrels bevatten ook andere agentia om het gas een ruikbare “knoflookgeur” te geven als waarschuwingssignaal.

Methylbromide (MB) (CAS-nummer: 74-83-9)

 • Kleurloos, bijna reukloos en zeer giftig (samengeperst vloeibaar)gas. Wanneer een zoete geur wordt waargenomen kan dit duiden op de aanwezigheid van MB.
 • Het gas is zwaarder dan lucht.
 • MB wordt in het lichaam opgenomen door inademing en via de huid.
 • MB is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Een voor de gezondheid gevaarlijke concentratie in de lucht kan bij vrijkomen van dit gas zeer snel worden bereikt. Inademing kan leiden tot keelpijn, hoofdpijn, misselijkheid, braken en bewusteloosheid. In ernstige gevallen is er kans op dodelijke afloop. Contact met de huid veroorzaakt naast irritatie ook jeuk, gevolgd door blaarvorming en pijn.

Sulfurylfluoride (CAS-nummer: 2699-79-8)

 • Sulfurylfluoride is een kleurloos gas.
 • Sulfurylfluoride is zwaarder dan lucht.
 • Sulfurylfluoride is een toxisch gas, dat het centrale zenuwstelsel verzwakt. Symptomen zijn onder andere misselijkheid, maagpijn, duizeligheid, of stuiptrekkingen. Blootstelling aan hoge concentraties kan leiden tot irritatie of aantasting van het ademhalingssysteem.
 • Aan sulfurylfluoride wordt vaak een kleine hoeveelheid van een middel toegevoegd (chloorpicrine) dat moet dienen als waarschuwingssignaal (geur).

Tolueen (CAS-nummer: 108-88-3)

 • Tolueen is een kleurloze vloeistof met een typerende geur. De geur alleen geeft onvoldoende informatie over het acute gezondheidsrisico.
 • Tolueen wordt in het lichaam opgenomen door inademing van de damp, via de huid en na inslikken.
 • De stof werkt irriterend op de ogen, de huid en de luchtwegen. De stof kan inwerken op het centrale zenuwstelsel. Blootstelling kan verlaging van het bewustzijn veroorzaken. In ernstige gevallen is er kans op dodelijke afloop.
 • Er zijn aanwijzingen dat tolueen het ongeboren kind kan schaden. Nadere inventarisatieverplichtingen vanuit het Arbobesluit zijn voor deze stof van toepassing.

 

Zeecontainer gasvrijOplossingen & aanpak

Dit is geen eenvoudig onderwerp en daarom helpt Hatech u graag persoonlijk verder. Graag kijken wij vrijblijvend met u naar de huidige situatie en onderzoeken we hoe we meer veiligheid integreren in uw huidige supply-chain. Veel van onze relaties gebruiken onze kennis en producten om de problemen al bij de bron aan te pakken. Denk hierbij aan kleine aanpassingen in het productie- en/of verpakkingsproces om afkeur in Nederland te voorkomen. Zo zijn we niet bezig om alleen maar alles te ontgassen, ons doel is uiteindelijk om te zorgen dat uw containers gasvrij binnen komen.

 

 

productcategorieën