Gasmeten bij werken in en met verontreinigde bodem

De CROW publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’

CROW 400 presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen. Deze publicatie is een samenvoeging van ‘Werken in of met verontreinigde grond’ (publicatie 132) en ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ (publicatie 307). Dat is heel mooi geformuleerd maar wat houd het nu precies in voor u en waar moet u rekening mee houden. Hatech Gasdetectie en Ghijsens Advies B.V. zetten de feiten voor u op een rijtje.

                   CROW 400 Ghijsens Advies     CROW 400 Hatech Gasdetectie

Wat houdt de CROW publicatie 400 in?

De CROW publicatie 400 is een publicatie, geldend voor eenieder die grondwerkzaamheden moet verrichten. Het is een publicatie die onderdeel kan uitmaken van de arbocatalogus. In deze publicatie worden minimale eisen verwoord waar aan moet worden voldaan indien men in de grond gaat werken.

Welke bedrijven vallen onder het werkveld?

Het maakt niet uit welk bedrijf handelingen in de bodem verricht, iedereen dient zich aan de CROW publicatie te houden. Vanzelfsprekend zijn dat de grondroerende partijen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Ook heeft dit betrekking op bedrijven die kabels en leidingen in de grond leggen of bewerken, funderingen van gebouwen maken, maar ook medewerkers die bomen planten, openbare verlichting plaatsen, archeologen en medewerkers die “niet gesprongen explosieven” opsporen en opruimen.

Hoe zit de CROW publicatie 400 in elkaar?

De recente versie van de CROW publicatie 400 is de tweede herziene druk van december 2017. Deze geeft een korte weergave van de milieunormen die gehanteerd dienen te worden. Daarnaast geeft het een uitgebreid beeld van de zaken die op het gebied van de arbeidsomstandigheden geregeld dienen te worden. Zo wordt er ingegaan op de verschillende soorten bodemverontreiniging en de maatregelen die daarbij genomen dienen te worden om, volgens de milieu- en arboregels, correct te werken. Er wordt ingegaan op het inrichten van de locatie, verschillende in te zetten deskundigen, het gebruik van voorzieningen op het materieel en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Waar komt “het meten” (gasdetectie) voor in de CROW 400?

Er zijn meerdere metingen die verricht kunnen of moeten worden. Zo kan het nodig zijn om het bodemvocht te meten, waarbij wordt gewerkt met een “bodemvochtmeter”. Indien men werkt met vluchtige stoffen kan het zijn dat er stoffen vrijkomen in de vorm van gassen en dampen. Dan moet bepaald worden of de veiligheid niet in het gedrang komt. Dat kan Arbo veiligheid zijn, maar ook veiligheid voor de omwonenden en/of gebruikers van het werkgebied.

Wie is er verantwoordelijk voor het uitvoeren van de metingen?

In de CROW 400 worden verschillende deskundigen genoemd. Zo is de veiligheidskundige betrokken bij het opstellen van het Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G plan). De dagelijkse leiding ligt in de handen van de Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP). Deze zijn er in 2 vormen: de reguliere DLP en de Register DLP (R-DLP). Deze laatste is benodigd bij het werken met vluchtige stoffen waarvoor hij/zij de metingen uitvoert.

Welke soorten gasmetingen worden uitgevoerd?

Het is afhankelijk van de aanwezige en verwachte stoffen welke metingen er verricht dienen te worden. Zo zijn er wellicht stoffen aanwezig die schadelijk (kunnen) zijn voor de menselijke gezondheid, maar kunnen er bijvoorbeeld ook explosieve stoffen of zuurstof verdringende stoffen vrijkomen.

Aanbevolen gasmeters bij werken met de CROW publicatie 400

Een standaard gasmeter die bij het werken in verontreinigde grond gebruikt wordt is de PID-meter; de Photo Ionisatie Detector. Die heb je in verschillende uitvoeringen. Het is aan de veiligheidskundige om te bepalen welke meter gebruikt dient te worden. De R-DLP moet hem kunnen instellen en gebruiken.

Omdat een PID-meter een algemene meter is die (in de meeste gevallen) niet stof-specifiek meet is het van belang om te kunnen bepalen welk gas er nu daadwerkelijk aanwezig is. Daarvoor kan men gasdetectiebuisjes gebruiken. Verder is de hoeveelheid zuurstof en de aan- of afwezigheid van de zuurstof verdringende gassen ook belangrijk om te weten. Zo kan het voorkomen dat er een brandbare of explosieve hoeveelheid gas ophoopt in het werkgebied of sleuf. De R-DLP dient dat te kunnen berekenen en te kunnen meten. Het spreekt voor zich dat opleiding of training benodigd is om de juiste meter te kiezen en deze op een juiste wijze te gebruiken en te interpreteren.

De samenwerking tussen Ghijsens Advies B.V. en Hatech Gasdetectie.

Door een bundeling van de krachten van Hatech Gasdetectie en Ghijsens Advies B.V. ontstaat een hoeveelheid kennis waarmee voor (nagenoeg) alle bodemverontreinigingen een veilige oplossing gevonden kan worden. Of het nu gaat om advies over de opleiding tot (R-)DLP of gasmeetdeskundige, de koop of huur van meetapparatuur of het adviseren over veiligheidsmaatregelen; dankzij deze samenwerking komen wij tot een betrouwbaar en onderbouwd advies. Als klant kunt u hierna direct aan de slag.

Voorbeelden van gasdetectors voor detectie van vluchtige organische componenten, neem voor een advies op maat gerust contact op!

Ook voor persoonlijke bescherming op het gebied van gasdetectie bent u bij Hatech aan het juiste adres, wij helpen u graag verder.

 

 

productcategorieën